Today's Hours: 08:30-23:00

馆员职位联系方式
Fung Ying Cham 湛凤英副馆长

0756-3620341

fungyingcham@uic.edu.cn

Xiaojia Wu 吴晓嘉助理馆长0756-3620320
glenwu@uic.edu.cn
Yolanda Tan 谭慧燕助理馆长0756-3620321
yanzitan@uic.edu.cn
Yongping Zhong 钟永萍编目部主任0756-3620319
yongpingzhong@uic.edu.cn
Jane Zhang 张洁玉参考咨询主任0756-3620344
zhangjy@uic.edu.cn
Kammy Tang 唐开敏参考馆员0756-3620932
kammykmtang@uic.edu.cn
Carolyn Qi 祁雯涛参考馆员0756-3620928
qiwent@uic.edu.cn
Linda Lin 林珣流通部主任0756-3620343
lindalin@uic.edu.cn
Celia Li 李铭华流通部副主任0756-3620958
celiali@uic.edu.cn
Catherine Zheng 郑佳琳高级行政主任0756-3620325
cathzheng@uic.edu.cn
Circulation Services
流通台

处理离校/离职手续、书籍

借阅、讨论室预订、普通咨询

及学生工招聘

0756-3620317
library@uic.edu.cn
Reference Services
参考咨询台

回答信息咨询、组织图书馆

信息培训、在论文引用方面

提供帮助

0756-3620318
library@uic.edu.cn